Поняття, види та форми підприємства

Підприємництво – один з найважливіших механізмів ринкової економіки. Якщо слідувати букві закону, то вести бізнес можуть тільки особливим чином зареєстровані державою фізичні та юридичні осіб. Особливо важливу роль в економіці відіграють комерційні організації – підприємства. Саме вони виробляють основну масу товарів та послуг, створюють робочі місця, формують стандарти життя суспільства.

Підприємство як спосіб організації підприємницької діяльності

Підприємницької називається діяльність, яку господарюючі суб’єкти виконують на свій ризик при збереженні самостійності. Така діяльність спрямована на систематичне отримання прибутку від надання послуг, реалізації продукції, виконання різних видів робіт, а також від користування майном. Суб’єктом підприємницької діяльності може виступати особа, що зареєстрована в цій якості у відповідності з законом. Отриманий від підприємницької діяльності, дохід отримав назву прибутку.

У Росії підприємливих людей нерідко називають бізнесменами. Однак у вітчизняному законодавстві цей епітет американського походження застосування не знайшов. Його заміною став термін «підприємець».

Якщо бізнес відкриває фізична особа, воно стає індивідуальним підприємцем. Підприємством (фірмою, компанією) вважатиметься юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. У будь-якому випадку основою такої діяльності стає підприємницька здатність людини, відкриває свій бізнес. Будучи самостійним учасником ринкових відносин, підприємство виступає у господарських відносинах від свого імені і несе майнову відповідальність по цілому ряду зобов’язань.

Види підприємств та ознаки підприємницької діяльності

Фізичні та юридичні особи мають право займатися різними видами підприємництва. Підприємництво може бути:

 • комерційним;
 • виробничим;
 • інноваційним;
 • фінансовим.

Нерідко у пресі можна зустріти різні назви юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність: фірма, компанія, підприємство, організація, корпорація і т. д. Необхідно пам’ятати, що в самому загальному сенсі під підприємством розуміється самостійний суб’єкт господарської діяльності, який виробляє продукцію, послуги, роботи з метою отримання прибутку і задоволення потреб суспільства.

Один з істотних ознак підприємства можна виразити поняттям «майновий комплекс». Так називають нерухоме і рухоме майно, яке в сукупності утворює єдине ціле. Цей комплекс повинен використовуватися за конкретного технологічного або виробничого призначення. Елементами майнового комплексу можуть стати ділянки землі, будівлі і споруди, обладнання, повітряні, космічні і морські суду. Окремо у майновому комплексі підприємства обліковуються нематеріальні активи, до яких можна віднести торгові марки, ліцензії, авторські права тощо.

У більшості випадків підприємство оформляється як комерційна організація, хоча в окремих випадках підприємницьку діяльність можуть вести некомерційні організації. Синонімом поняття «комерційна організація» можуть служити поняття «фірма», «компанія», «корпорація». Відмінності між ними визначаються особливостями законодавства окремих країн. У більшості випадків називати фірмою філія або дочірню залежну компанію буде неправильно. А фабрика цілком може називатися компанією. Корпорація являє собою об’єднання юридичних або фізичних осіб, яке зазвичай має вигляд акціонерного товариства та управляється, як правило, радою директорів.

Роль підприємств в економіці

Підприємство в сучасній економіці стає головним споживачем ресурсів, купуючи сировину, матеріали, вузли, деталі, комплектуючі виробів. Інша функція підприємства, що визначає його роль в економіці, полягає в тому, що воно є постачальником товарів, робіт, послуг на тому ж самому ринку.

Головна мета будь-якого комерційного підприємства полягає в отриманні прибутку. Для цього необхідно виявити суспільну потребу, знайти спосіб її задовольнити і запропонувати споживачам продукцію, здатну виконати цю задачу. Займаючись виробництвом і збутом продукції, підприємствам доводиться завойовувати і утримувати якусь частку ринку, підвищувати рентабельність, оптимізувати витрати, дбати про формування своєї ділової репутації. Західні моделі ведення бізнесу припускають наявність у підприємства особливій місії, в якій прописується сенс створення та існування комерційної організації. Філософія підприємства зазвичай полягає в тому, щоб привнести у світ щось, що володіє безумовною цінністю і корисністю.

Функціональні підсистеми підприємства

Створення продукції забезпечує виробниче підрозділ компанії. За реалізацію готової продукції на ринку відповідають збутові та маркетингові структури підприємства. В цілому ж підприємство промислової спрямованості має у своєму складі три основні підсистеми з самостійними функціями. До них відносяться:

 • система постачання;
 • система виробництва;
 • система збуту.

Постачання відповідально за придбання ресурсів, яких потребує виробництво. Останнє, в свою чергу, вносить зміни в ресурси, щоб вони перетворилися в готову продукцію. Просуванням продукції на ринок і доставкою її кінцевому споживачеві займається збутова структура.

Класифікація та форми підприємств

Підприємства, що діють у ринковій економіці, розрізняються за своїми розмірами, за належністю до галузі, особливостей ведення справ, а також по організаційно-правовій формі. У Росії класифікація підприємств з точки зору їх організації закріплена в законі. Проте цілком можливі і інші форми класифікації.

По цілям діяльності організації, що мають право вести бізнес, поділяються на:

 • комерційні;
 • некомерційні.

З точки зору приналежності до галузі бувають підприємства трудомістких галузей (наприклад, в сфері послуг); підприємства капіталомістких галузей (сюди включається машинобудування, видобуток корисних копалин); підприємства наукомістких галузей (наприклад, компанії, які займаються інформаційними технологіями).

В залежності від форми власності розрізняють підприємства:

 • державні;
 • індивідуальні;
 • приватні;
 • колективні;
 • спільні.

За масштабами діяльності підприємства традиційно підрозділяються на дрібні, середні, великі. Найбільшою стійкістю і життєздатністю мають великі підприємства, здатні контролювати значну частку ринку. Особливими перевагами на ринку користуються транснаціональні корпорації, багато з яких мають філії в різних точках планети. Дрібні підприємства відрізняються більшою гнучкістю, їх порівняно легко заснувати або закрити. Такі фірми легше пристосовуються до мінливих умов економічної діяльності, вони набагато більш рухливі з точки зору управління.

Перевага великих підприємств полягає і в тому, що вони мають можливість витрачати кошти на дослідно-конструкторські та науково-дослідні роботи, що дозволяє отримати особливі конкурентні переваги і випускати продукцію кращої якості. Однак ці переваги значних за масштабом підприємств мають свої межі, при переході через які цілком можуть бути порушені єдність виробничої діяльності і система управління виробництвом.

Особливості діяльності підприємств

На діяльність підприємств істотно впливають їх юридичний статус і форма власності. Залежно від цих характеристик вибудовується система стратегічного менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень.

Вироблена підприємством продукція багато в чому визначає його профіль і приналежність до конкретної галузі. Єдину класифікацію за якоюсь ознакою вибудувати досить складно, оскільки економіка країн весь час знаходиться в процесі структурної перебудови. Час від часу змінюються як назви галузей, так і зміст їх діяльності.

Кожне підприємство самостійно вибудовує господарські зв’язки, орієнтуючись на особливості законодавства, перебіг соціальних процесів, фактори макро — і мікроекономіки.

Значна частка підприємств здійснює посередницькі функції. Завдання таких посередників полягає у встановленні контактів між виробниками продукції і кінцевими споживачами. Грамотна посередницька діяльність дозволяє знизити сукупні витрати, зменшує витрати споживачів на пошук необхідних товарів. Таке співробітництво на основі надання посередницьких послуг вигідно всім сторонам господарської діяльності.