Що таке маржинальність: аналіз і розрахунок показника

У біржовому, банківській і торговій справі широко використовується поняття «маржа». В його основі лежить ідея різниці між ціною продажу і собівартістю продукції. Якщо коротко, під маржинального розуміють рентабельність продажів. Цей показник визначає прибутковість підприємства. Висока рентабельність свідчить про фінансової успішності компанії.

Маржинальний аналіз та його призначення

Маржинальний аналіз інакше називають аналізом беззбитковості. В рамках цього аналітичного підходу виділяють поняття «маржинальний дохід», який вираховується у вигляді різниці між обсягом виручки і змінними витратами по їх сукупності в цілому по підприємству.

Одна з функцій маржинального аналізу полягає в тому, щоб дати об’єктивну оцінку стану і рівня резервів і ступеня їх використання у виробництві. На базі такого аналізу ведеться розробка способів мобілізації резервів і можливості їх фінансового забезпечення.

Концепція маржинального доходу

Економічний сенс маржинального доходу полягає в тому, що він дає можливість покрити постійні витрати та дозволяє сформувати чистий прибуток від діяльності підприємства. Маржинальний дохід визначається як гранична прибуток, яку підприємство може отримати у разі виробництва та реалізації кожного виду продукції.

Концепція маржинального доходу добре вписується в систему методів управління та обліку витрат. Суть цієї системи в тому, що до собівартості відносять лише прямі витрати. А накладні витрати, які прямо не залежать від обсягу продажів, не включаються в собівартість, періодично переписуючись на фінансовий результат. Згідно концепції, найбільш точна калькуляція не та, куди включаються всі витрати, вироблені після трудомістких розрахунків та розподілу витрат, а та, в яку внесено витрати, що забезпечують випуск конкретної продукції.

В практиці роботи підприємства нерідко виникають ситуації, коли в асортименті продукції є продукти з низькою і навіть негативною рентабельністю по собівартості, але з позитивним маржинальним доходом. Продукти даного виду покривають пов’язані з їх виробництвом змінні витрати і деяку частину постійних витрат.

Поглиблений маржинальний аналіз ефективності випуску продукції демонструє, що виключення з виробництва продукту, що має від’ємну рентабельність по собівартості, не може бути виправданим. Найчастіше таке рішення призводить до парадоксальних результатів, наприклад, до зниження прибутку підприємства.

У маржинальному аналізі часто використовуються наступні показники:

 • коефіцієнт валового доходу;
 • коефіцієнт маржинального доходу;
 • коефіцієнт зміни валових продажів;
 • прибутковість продажів.

Рентабельність продукції

Рентабельність продукції можна визначити як різницю між загальним прибутком від продажу товару і перемінними витратами:

Маржинальність = загальний прибуток від реалізації – Змінні витрати.

Формула маржинального прибутку дозволяє розраховувати показник при розділенні постійних та змінних витрат. Постійні витрати зберігаються навіть у разі припинення випуску продукції. До таких витрат належать:

 • погашення кредитних зобов’язань;
 • плата за оренду;
 • деякі податкові платежі;
 • зарплата працівників бухгалтерії, відділу кадрів, персоналу з обслуговування.

Якщо вклад на покриття дорівнює сумі постійних витрат, говорять про досягнення точки беззбитковості. У ній обсяг реалізації товару такий, що компанія може повністю окупити всі витрати на виготовлення продукту, не розраховуючи на одержання прибутку.

Розрахунки основних коефіцієнтів в рамках маржинального аналізу

1. Розрахунок коефіцієнта маржинального доходу являє собою відношення такого доходу до виручки:

КМД = (Виручка – Перемінні витрати) / Виручка;

Такий коефіцієнт показує, яка частка у виручці, яка йде на забезпечення прибутку та покриття постійних витрат. Зростання показника враховується як позитивний фактор. Підвищити коефіцієнт можна шляхом підвищення відпускних цін або за допомогою зниження змінних витрат.

2. Коефіцієнт зміни валових продаж показує, як змінюється обсяг валових продажів за поточний період по відношенню до розміру валових продажів попереднього періоду:

КВД = (Виручка за поточний період – Виручка за минулий період) / Виручка за минулий період;

Слід враховувати, що міститься в показнику інфляційна складова може внести певні спотворення в отримане значення.

3. Коефіцієнт валової маржі (валового доходу). За нього приймається різниця між виторгом підприємства та змінними витратами.

КВД = Виручка – Витрати;

Даний показник дозволяє оцінювати прибутковість продажів підприємства. Валовий дохід покликаний покрити витрати, які залежать від загального управління підприємством і реалізації готової продукції. Валовий дохід забезпечує підприємству прибуток.

Необхідно пам’ятати, що термін «валова маржа» в європейській і російській системах обліку розуміється по-різному. В умовах російської економічної дійсності під валовою маржею розуміється розрахунковий показник, який відображає внесок підприємства у вирішення питань з отриманням доходів і покриттям витрат. За однією цією величиною можна скласти уявлення про фінансовий стан компанії.

В європейській обліковій системі валова маржа – це відсоток від доходів, які отримані в результаті продажу. При цьому враховується дохід, який залишається у фірмі після обліку прямих витрат, що йдуть на виробництво продукції, що підлягає реалізації. Іншими словами, в російській економіці під валовою маржею мається на увазі прибуток, а в Європі цей показник вважається у відсотках.

Як збільшити рентабельність?

Способи збільшення рівня маржинальності схожі на способи підвищення рівня прибутку або доходів. Сюди слід віднести:

 • участь в тендерах;
 • збільшення випуску продукції;
 • розподіл постійних витрат між значними обсягами продукції;
 • оптимізація застосування сировини;
 • пошук нових ринкових секторів;
 • інноваційна політика у сфері реклами.

Особливості аналізу маржинальності

Дуже часто маркетингові стратегії базуються на аналізі показника маржинального прибутку. Маржа слугує одним із центральних факторів прогнозу доходності, розробки політики в області цін і рентабельності маркетингових заходів. В умовах Росії маржинальний прибуток нерідко називають валовим прибутком. Так чи інакше, але вона визначається як різниця між прибутком від продажу продукту і витратами на процес виробництва.

Інша назва розглянутого поняття – сума покриття, яка визначається як частка виручки, що безпосередньо йде на формування прибутку, а також на покриття витрат. Основна ідея полягає в тому, що збільшення прибутку комерційного підприємства перебуває у безпосередньої і прямої залежності від темпів відшкодування витрат на виробничі потреби.

Розраховується рентабельність зазвичай на одиницю продукту. Такий підхід дозволяє зрозуміти, чи має сенс очікувати зростання прибутку за рахунок випуску додаткових одиниць товару. Розраховується показник маржинального прибутку не розглядається як загальна характеристика економічної структури, хоча він і дозволяє визначити вигідні і збиткові види продукції з погляду граничної прибутку від їх випуску і реалізації.

Слід пам’ятати, що формули для розрахунку маржинального прибутку можуть мати деякі відмінності в залежності від асортименту продукції, що випускається підприємством. Диференційований підхід до обчислень дозволяє з’ясувати, який вигляд товару приносить фірмі найбільший прибуток і, отже, відмовитися від витрат ресурсів на виготовлення товарів, дохід від реалізації яких невеликий або зовсім відсутній.

Показники маржинального прибутку також дозволяють прийняти рішення про обсяги випуску тієї чи іншої продукції. Це питання актуальне насамперед для тих видів товарів, при виготовленні яких застосовують однотипні технології та однорідні матеріали.

При веденні справ на валютному ринку нерідко використовується термін «вільна маржа». У контексті торгівлі валютою це поняття розглядається як різниця між активами і заставним забезпеченням. Вільна маржа – сума коштів на рахунку, які не мають відношення до зобов’язань. Біржовий спекулянт може вільно розпоряджатися цими засобами при проведенні операцій (наприклад, для відкриття позицій).

Поняття «маржа» і «рентабельність» використовуються для ефективного ведення бізнес-процесів. Аналіз маржинального прибутку та пов’язаних з нею показників рекомендується проводити перед прийняттям відповідальних рішень в області маркетингової політики підприємства. Менеджмент, ігноруючи дані поняття, буде зазнавати труднощів у прийнятті маркетингових рішень. Виявляючи параметри, пов’язані з маржинального, переслідують мету розрахувати показники приросту продажів і визначити напрям руху випущених товарів. Дана економічна категорія незамінна в банківській, страховій та торгової діяльності.